Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á


Dựa vào bảng số liệu dưới đây:Em hãy:a, Tính mật độ dân số của Đông Á, Tây Nam Á và thế giới sau đó ghi vào cột để trống trong bảngb, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau:Trả lời:a) - Đb) - Đc) - Sd) - Đe) - Sf) - Đ