Bài 13 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 13. Tìm các hệ số \(a, b, c, d\) của hàm số:  \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) sao cho hàm số \(f\) đạt cực tiểu tại điểm \(x = 0,f\left( 0 \right) = 0\) và đạt cực đại tại điểm \(x = 1,f\left( 1 \right) =...

  Bài 13. Tìm các hệ số \(a, b, c, d\) của hàm số:  \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) sao cho hàm số \(f\) đạt cực tiểu tại điểm \(x = 0,f\left( 0 \right) = 0\) và đạt cực đại tại điểm \(x = 1,f\left( 1 \right) = 1.\)

  Giải

  Ta có: \(f’\left( x \right) = 3a{x^2} + 2bx + c\)

  \(f\) đạt cực tiểu tại điểm \(x=0\) nên \(f’\left( 0 \right) = 0 \Rightarrow c = 0\)

  \(f\left( 0 \right) = 0 \Rightarrow d = 0\). Vậy \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2}\)

  \(f\) đạt cực đại tại điểm \(x=1\) nên \(f’\left( 1 \right) = 0 \Rightarrow 3a + 2b = 0\)

  \(f\left( 1 \right) = 1 \Rightarrow a + b = 1\)

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \matrix{
  3a + 2b = 0 \hfill \cr
  a + b = 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  a = – 2 \hfill \cr
  b = 3 \hfill \cr} \right.\)

  Thử lại với \(a=-2, b=3, c=d=0\) ta được:

  \(f\left( x \right) =  – 2{x^3} + 3{x^2};\,\,\,\,\,\,\,f’\left( x \right) =  – 6{x^2} + 6x;\,\,\,\,\,\,f”\left( x \right) =  – 12x + 6\)

  \(f”\left( 0 \right) = 6 > 0\): Hàm số đạt cực tiểu tại điểm \(x=0\); \(f\left( 0 \right) = 0;f”\left( 1 \right) =  – 6 < 0\)

  Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = 1;f\left( 1 \right) = 1\)

  Vậy \(a =  – 2;b = 3;c = d = 0\).