Bài 13: Ước và bội


a) Viết tập hợp các bội nhỏ hơn 40 của 7.b) Viết dạng tổng quát của các số là bội của 7.Giảia) Ta có: B(7) = \(\left\{ {0;7;14;21;28;35;42} \right\}\)Vậy tập hợp các bội nhỏ hơn 40 của 7 là \(\left\{...
Tìm các số tự nhiên x sao cho:a) x ∈ B(15) và 40 ≤ x ≤ 70          b) x ⋮ 12 và 0 < x ≤ 30c) x ∈ Ư (30) và x > 12                 d) 8 ⋮ x Giảia) Ta có:...
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).b) Nếu a là ước của b thì b: a cũng là...
Tìm các số tự nhiên n sao cho:a) n + 1 là ước của 15;b) n + 5 là ước của 12.Giảia) Ư(15) = \(\left\{ {1;3;5;15} \right\}\). Ta có:n + 113515n12414b) Ư(12) = \(\left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}\). Ta có n +...
Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng \(\overline {abba} \).Giải\(\overline {abba} \) = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b          = 11(91a + 10b) ⋮ 11.
Tuấn có 42 chiếc tem. Tuấn muốn chia đều số tem đó vào các phong bì. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào chỗ trống trong trường hợp chia được?Cách chiaSố phong bìSố tem...
Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của:a) 32                               b) 41Giảia) Ta có: \(B(32) = \left\{ {0;32;64;96;128;...} \right\}\)Các số có hai chữ số là bội của 32 là \(\left\{ {32;64;96} \right\}\)b) Ta có: \(B(41) = \left\{...
Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước của:a) 50                   b) 45Giảia) Ta có: Ư(50) = \(\left\{ {1;2;5;10;25;50} \right\}\)Các số có hai chữ số là ước của 50...
Tìm các số tự nhiên x sao cho:a) 6 ⋮ ( x – 1) b) 14 ⋮ (2x + 3)Giảia) Vì 6 ⋮ ( x – 1 ) nên ( x – 1 ) ∈ Ư(6)   Ta có Ư(6) =...
Có bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200?GiảiVì trong bốn số tự nhiên thì có một số là bội của 4 nên số bội của 4 từ 12 đến 200 là:          (200 – 12): 4 + 1 =...