Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG


1.Tính nhẩm:a)\(5 \times 2 =.......\)            \(5 \times 3 =.......\)         \(5 \times 4 =.......\)               \(5 \times 1 =.......\)\(10:5 =.......\)              \(15:5 =.......\)       \(20:5 =.......\)               \(5:1 =.......\)\(10:2...