Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản


I. CHUẨN BỊ- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy...- SGK, vở ghi.II. NỘI DUNG1. Khung tên- Tên gọi sản phẩm- Tỉ lệ bản vẽ- Bộ ròng rọc- 1:22. Bảng kê- Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết-...