Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng


14.1. Điện năng không thể biến đổi thành:A. Cơ năng                                 B. Nhiệt năng                 C. Hóa năng                  ...
Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W.a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.b. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn cùng loại trên đây vào...
Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-40W.a. So sánh điện trở của hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường.b. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này...
Trên một bàn là có ghi 110V-550V và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V-40W.a. Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.b. Có thể mắc nối tiếp bàn là...
Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W.a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.b. Tính điện năng mà...
Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó.b. Tính điện trở...
Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U=220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bếp có cường độ I=6,8A.a. Tính công suất của bếp điện khi đó.b. Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên...
Hai điện trở R1=12Ω và R2=36Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U thì công suất tương ứng là P1s và P2s . Khi mắc nối tiếp hai điện trở này cùng vào hiệu điện thế U như trên thì...
Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6V-3W và 6V-2W.a. Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn này khi chúng sáng bình thường.b. Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào...