Bài 14. Bài thực hành 3


Bài 1: Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học? Giải thích.Lời giải:Hiện tượng:Ống nghiệm 1: Chất rắn tan hết tạo...