Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh


Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?Gợi ý làm bài:-         Quốc phòng và an ninh gắn bó chặt chẽ và...
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.Gợi ý làm bài:Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh:-         Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết...
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.Gợi ý làm bài:-         Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta....
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.Gợi ý làm bài:-         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:a.     Toàn dân.b.    Quân...