Bài 14: Di truyền và liên kết


Đề bàiGiải thích kết quả thí nghiệm của Moocgan, từ đó có những nhận xét gì về sự di truyền liên kết hoàn toàn.Lời giải chi tiết*    Kết quả thí nghiệm của Moocgan:- Thân xám luôn đi kèm với cánh...
Đề bàiGiải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%?Lời giải chi tiếtTần số hoán vị gen không vượt quá 50% vì:-      Các gen trong nhóm liên...
Đề bàiNêu ý nghĩa của di truyền liên kết.Lời giải chi tiếtDi truyền liên kết hoàn toàn hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp nhưng lại đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng...
Đề bàiKhi lai thuận và nghịch hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, có tua cuốn và hạt nhăn, không có tua cuốn với nhau đều được F1 toàn hạt trơn có tua cuốn. Sau đó cho F1 giao phấn...
Đề bàiCho 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Sau đó, cho F1 giao phối với nhau được F2 có...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác giống?A. Xác định được vị trí các gen quy định các tính trạng có giá trị kinh tế.B. Xác định được...