Bài 14: Luyện tập chương 2


Bài 2.36 trang 18 SBT Hóa học 10 Nâng caoMột nguyên tố X có Z = 20. Hãy viết cấu hình electron của X, X2+. X là nguyên tố gì, thuộc chu kì nào, nhóm nào, là kim loại hay...
Bài 2.37 trang 19 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho nguyên tố sắt ở ô thứ 26, cấu hình electron của ion Fe3+ là:A.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^6}\)B.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^6}4{s^1}\)C.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\)D.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^5}\)Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn D.Bài 2.38 trang 19 SBT Hóa học 10...
Bài 2.40 trang 19 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tố X có Z = 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, xác định vị tri của X trong bảng tuần hoàn, cho biết loại nguyên tố và...
Bài 2.41 trang 19 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tố Y có Z = 18. Viết cấu hình electron nguyên tử của Y, xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. Có thể có hợp chất của...
Bài 2.42 trang 19 SBT Hóa học 10 Nâng caoCation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6.a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.b) Xác định vị trí của nguyên tố R...
Bài 2.43 trang 19 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 4,4g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với axit HCl dư thì...