Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đế…


- Sự ra đời, phát triển của nén sản xuất mới - TBCN: mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt dẫn tới các cuộc cách mạng tư...
+ Sự kiện thứ nhất: Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, đánh đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hoà.+ Sự kiện thứ hai: Công xã Pa-ri là cuộc cách...
Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại: