Bài 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Ngành kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làA. nông nghiệp trổng lúa.  ...
Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng 1930- 1931?Trả lời:a. Phong trào trên toàn quốc-  Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng lên cao- Đảng Cộng sản Việt...
Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng 1930- 1931?Trả lời:- Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng thất bại, thực dân Pháp ra...
Nêu nhận xét về sự ra đời và những hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh.Trả lời: - Chính quyền Xô viết hình thành ở các xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, một phần huyện Anh Sơn, Nghi Lộc,...
Bằng các dẫn chứng cụ thể, hãy làm rõ sự phát triển của phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1930 - 1931.Trả lời:* Thời kì từ tháng 2 đến tháng 5/1930. Phong trào diễn ra mạnh mẽ ...
Nêu nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chaaso hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930).Trả lời:- Nội dung:Tháng 10/1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương...
Hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây về những điểm giống và khác nhau giữa Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo với Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Qua đó,...