Bài 14: Photpho


Đốt cháy a gam photpho trong lượng dư oxi rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm vào nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A bằng 100 g dung dịch NaOH thu được dung dịch B. Thêm...
Đun nóng 40 g hỗn hợp canxi và photpho ( trong điều kiện không có không khí) phản ứng hoàn toàn tạo thành chất rắn X. Để hòa tan X, cần dùng 690 ml dung dịch HCl 2M tạo thành...
Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nito là doA. nguyên tử photpho có độ âm điện nhỏ hơn nguyên tử nitơ.B. nguyên tử photpho có điện tích hạt nhân lớn hơn nguyên tử nitơC. nguyên...
Photpho đỏ và photpho trắng là hai dạng thù hình của photpho nênA. đều có cấu trúc mạng phân tử và cấu trúc polimeB. đều tự bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường.C. đều khó nóng chảy và...
Hãy điền công thức thích hợp vào chỗ có dấu “?” và hoàn thành các phương trình hóa học.\(\eqalign{  & a)\,? + C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow PC{l_5}  \cr  & b)P + Ca\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow?  \cr  & c)P + {H_2}S{O_4}(dac)\buildrel...