Bài 14: Photpho


Tại sao photpho đỏ và photpho trắng lại khác nhau về tính chất vật lí? Trong điều kiện nào thì photpho trắng chuyển thành photpho đỏ và ngược lại?GiảiPhotpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật...
Dựa vào hình 2.14, hãy mô tả thí nghiệm về khả năng bốc cháy khác nhau của photpho trắng và photpho đỏ, cho biết dạng thù hình nào của photpho hoạt động hơn.Giải Khả năng bốc cháy của phopho trắng...
Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: GiảiA là P;  B là \(C{a_3}{P_2}\) ; C là \(P{H_3}\); D là \({P_2}{O_5}\)
Magie phothua có công thức làA. \(M{g_2}{P_2}{O_7}\)                    B. \(M{g_2}{P_3}\)                  C. \(M{g_3}{P_2}\)                          ...
 Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54 g photpho trihalogenua cần dùng 55 ml dung dịch natri hiđroxit 3M. Xác định công thức của photpho trihalogenua đó, biết rằng phản ứng thủy phân tạo...
Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32,0%, tạo ra muối \(N{a_2}HP{O_4}\)a) Viết các phương trình hóa học.b) Tính khối lượng dung dịch NaOH...