Bài 14: Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố.


Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?                   1431; 635; 119; 73GiảiSố 1431 chia hết cho 3 nên là hợp số.Số 635 chia hết cho 5 nên là hợp số.Số 119 chia hết cho 7 nên là hợp...
Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số.a) \(5.6.7 + 8.9   \)                          b) \(5.7.9.11 - 2.3.7\)c) \(5.7.11 + 13.17.19      \)            d)...
Thay chữ số vào dấu * để \(\overline {5*} \) là một hợp sốGiải\(\overline {5*} \) ⋮ 2 để \(\overline {5*} \) là hợp số thì ta có thể thay dấu (*) bởi các chữ số 0; 2; 4; 6; 8 thì...
Thay chữ số vào dấu * để \(\overline {7*} \) là số nguyên tố.GiảiDựa vào bảng nguyên tố trang 128 SGK ta có thể biết được các số nguyên tố có chữ số hàng chục là 7 gồm 71; 73; 79Như...
Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 1?(A) 3 số ;                  (B) 4 số ;                      (C) 5 số ;                  (D) 6 số.Hãy...
Tìm số tự nhiên \(\overline {abc} \) có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố a, b, c.GiảiDo a, b, c là các số nguyên tố nên a, b, c ∈ \(\left\{ {2;3;5;7} \right\}\).Nếu trong ba...
Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.GiảiTa có:  k = 0 \( \Rightarrow \) 5k = 0: không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số             k = 1 \( \Rightarrow \) 5k = 5: là số...
Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà \({p^2} \le a\):a59121179197217p     Giảia59121179197217p2; 3; 5; 72; 3; 5; 7; 112; 3; 5; 7; 11; 132; 3; 5; 7; 11; 132; 3; 5; 7; 11; 13
Hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.GiảiCác nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50:3 và 5; 5 và 7; 11 và...
a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố....
Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a (tức là \({p^2} \le a\)) thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét...
a) Số 2009 có là bội số của 41 không?b) Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003, 2011, 2017. Hãy giải thích tại sao các số lẻ khác nhau trong khoảng từ 2000 đến 2020...
Gọi a = 2.3.4.5. ….101. Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là hợp số không?a + 2, a + 3, a + 4, …, a + 101GiảiVì a = 2.3.4.5. ….101 nên a chia hết cho...