Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố


A. Tóm tắt kiến thức:1. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một sô tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.Lưu ý:a)...
Đề bàiTrong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?Lời giải chi tiết- Số 7 là số nguyên tố vì 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có...
Đề bài Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố?\(312;  213; 435; 417; 3311; 67\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.Hợp...
Đề bàiGọi \(P\) là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \(∈\), \(\notin\) hoặc \(⊂\) vào ô vuông cho đúng:\(83\) \(\square\) \(P\),                     \(91\) \(\square\) \(P\),                       \(15\) \(\square\) \( \mathbb N\),...
Đề bàiDùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau:\(117\);          \(131\);         \(313\);          \( 469\);          \(647\).Phương pháp...
Đề bài Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố?a) \(3. 4. 5 + 6. 7\);                       b) \(7. 9. 11. 13 - 2. 3. 4. 7\);c) \(3. 5....
Đề bàiThay chữ số vào dấu \(*\) để được hợp số: \(\overline{1*}\); \(\overline{3*}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.Lời giải chi tiết\(* \in {\rm{\{ }}0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)Hợp số...
Đề bàiThay chữ số vào dấu \(*\) để được số nguyên tố: \(\overline{5*}\); \(\overline{9*}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.Lời giải chi...
Đề bàia) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(3. k\) là số nguyên tố.b) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(7. k\) là số nguyên tố.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn...
Đề bàiĐiền dấu "X" vào ô thích hợp:CâuĐúngSaia)    Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.  x b)    Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố. x  c)    Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.  x d)    Mọi...
Đề bàiĐiền vào bảng sau mọi số nguyên tố \(p\) mà bình phương của nó không vượt quá \(a\), tức là  \(p^2≤ a\):\(a\)\(29\)\(67\)\(49\)\(127\)\(173\)\(253\)\(p\)      Lời giải chi tiết  \(a\)\(29\)\(67\)\(49\)\(127\)\(173\)\(253\) \(p\)2, 3, 5  2, 3, 5, 7   2, 3, 5, 7   2, 3, 5,...
Đề bàiMáy bay có động cơ ra đời năm nào?Máy bay có động cơ ra đời năm \(\overline{abcd}\), trong đó:a là số có đúng một ước;b là hợp số lẻ nhỏ nhất;c không phải là số nguyên tố, không phải...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ số \(11111111\) là hợp sốBài 2. Chứng tỏ rằng số nguyên tố p, \(p ≥ 5\), khi chia cho 6 có thể dư 1 hoặc 5.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \(11111111 = 11000000...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ số 221 + 815 là hợp sốBài 2. Chứng tỏ các số sau: \(2010! +2; 2_ 2010!;...; 2010!+2010 \) đều là hợp sốLời giải chi tiếtBài 1. 221 là số chẵn, 815 là số chẵn⇒...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ số 215 + 424  là hợp sốBài 2. Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2011 được không?Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(2^{15}= 32768 \)\(⇒ 2^{15}+ 424 = 33192 = 16596.2\)\(⇒ 2^{15} +...
Đề bàiBài 1. Dùng số 1 và 5 để viết các số có 3 chữ số là số nguyên tố.Bài 2. Tìm số tự nhiên n sao cho 11n là số nguyên tố.Lời giải chi tiếtBài 1. Các số có...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ các số sau đều là hợp số:\(10! + 2; 10! + 3; 10! + 4;...+ 10! + 10\).Bài 2. Tìm số \(n ∈ B\) để \(n^2+ 6n\) là số nguyên tốLời giải chi tiếtBài 1....
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: Nếu p và \(p + 2\) là số nguyên tố lớn hơn 3 thì \(p + 1\) là hợp sốBài 2. Tìm số tự nhiên n để 3x là số nguyên tốLời giải chi...
Đề bàiTìm các số tự nhiên m, n sao cho \((2 – m)(3 – n)\) là số nguyên tốLời giải chi tiếtTa có: \((2 – m) ∈ \mathbb N^*\)  và \((3 – n) ∈ \mathbb N^*\)\(⇒ 2 – m ≥...