Bài 14. Sóng cơ. Phương trình sóng


Bài 1. Sóng cơ làA. Sự chuyển động cơ trong không khí.B. Những dao động cơ lan truyền trong môi trường.C. Chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.D. Sự co dãn tuần hoàn giữa các phần...
Bài 2. Bước sóng làA. Quãng đường mà mỗi phần tử trong môi trường đi được trong 1 giây.B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất...
Bài 3. Một sóng có tần số 1 000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?A. 330 000 m.                                                  B. 3 m.C. 0,33 m/s.         ...
Bài 4. Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình:\(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)trong đó \(x\) và \(u\) được tính bằng xentimét (cm) và \(t\) được tính bằng giây (s). Hãy xác định:a)...