Bài 14. Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”


Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?GỢI Ý LÀM BÀICuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục thất bại. Thu - đông năm 1947, sau nhiều ngày...
Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?GỢI Ý LÀM BÀISau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa...
Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.GỢI Ý LÀM BÀIMột số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu...
Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?GỢI Ý LÀM BÀIThu - đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn...