Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối


1. Tính chất hóa học của bazơ.Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối.Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.Giải thích: NaOH tác dụng với dung dịch \(FeCl_3\) tạo ra kết tủa \(Fe(OH)_3\) nâu đỏ.Phương trình: \(3NaOH + FeCl_3 → Fe(OH)_3 + NaCl\).Kết luận:...