Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước


Tìm:a) \({2 \over 5}\) của 40         b) \({5 \over 6}\) của 48000 đồng         c) \(4{1 \over 2}\) của \({2 \over 5}\) kgGiảia) \({2 \over 5}\) của 40 là \({2 \over 5}.40 = {{2.40} \over 5} = 16\)b) \({5 \over 6}\) của 48000 đồng là \({5 \over 6}.48000 = {{5.48000}...
Có bao nhiêu phút trong:a) \({1 \over 6}\) giờ                b) \({1 \over 3}\) giờ                       c) \({3 \over 4}\) giờ          d) \({2 \over 5}\) giờ                e) \({7 \over {12}}\) giờ                    ...
Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:a) 3h30 phút                        b) 2h15 phút                c) 0h45phút          ...
Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:a) 5,25h                   b) 10,5h                  c) 3,75h       d) 2,1h          ...
Một quả cam nặng 300g. Hỏi \({3 \over 4}\) quả cam nặng bao nhiêu?Giải\({3 \over 4}\) quả cam cân nặng là:\(300.{3 \over 4} = {{300.3} \over 4} = 225(g)\)
Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn \({4 \over 9}\) số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?GiảiSố táo bạn Hạnh đã ăn:\(24.25\%  = 24.{{25} \over {100}} = 6\) (quả)Số táo...
Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \({7 \over {15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \({5 \over 8}\) số học sinh còn lại....
Câu 14.1 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2\(3{4 \over 7}\) của 56 bằng:(A) 168;                            (B) 192;(C) 200;            ...
Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \({1 \over 4}\); 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối...