Bài 14 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 14. Xác định các hệ số \(a,b, c\) sao cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} + a{x^2} + bx + c\) đạt cực trị bằng \(0\) tại điểm \(x=-2\) và đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\).Giải\(f'\left( x \right) = 3{x^2} + 2ax +...

  Bài 14. Xác định các hệ số \(a,b, c\) sao cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} + a{x^2} + bx + c\) đạt cực trị bằng \(0\) tại điểm \(x=-2\) và đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\).

  Giải

  \(f’\left( x \right) = 3{x^2} + 2ax + b\)

  \(f\) đạt cực trị tại điểm \(x=-2\) nên \(f’\left( { – 2} \right) = 0\)
  \( \Rightarrow \)\(\,12 – 4a + b = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

  \(f\left( { – 2} \right) = 0 \Rightarrow  – 8 + 4a – 2b + c = 0\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right)\) nên: \(f\left( 1 \right) = 0 \Rightarrow 1 + a + b + c = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 3 \right)\)

  Từ (1), (2), (3) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \matrix{
  4a – b = 12 \hfill \cr
  4a – 2b + c = 8 \hfill \cr
  a + b + c = – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  a = 3 \hfill \cr
  b = 0 \hfill \cr
  c = – 4 \hfill \cr} \right.\)

  Vậy \(a=3, b=0, c=-4\).