Bài 14 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


    Bài 14. Cho các số thực a, x, y với x < y. Hãy tìm điều kiện của a để \({a^x} > {a^y}\).GiảiVới x < y điều kiện để \({a^x} > {a^y}\) là 0 < a < 1.

    Bài 14. Cho các số thực a, x, y với x < y. Hãy tìm điều kiện của a để \({a^x} > {a^y}\).

    Giải

    Với x < y điều kiện để \({a^x} > {a^y}\) là 0 < a < 1.