Bài 14. Vật liệu polime


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo.Một số polime dùng làm chất dẻo: polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metylmetacrylat), poli(phenol- fomandehit);2. Vật liệu compozit: là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành...
Đề bàiKết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên...
Đề bàiTơ tằm và nilon-6,6 đều:A. Có cùng phân tử khối.B. Thuộc loại tơ tổng hợp.C. Thuộc loại tơ thiên nhiên.D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.Lời giải chi tiếtTơ tằm và nilon-6,6 đều chứa...
Đề bàia) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.Lời giải chi tiếta) Giống nhau về thành phần:...
Đề bàiViết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợpa) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.Lời giải chi tiết
Đề bàiPhân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.Lời giải...
Đề bàiCao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua -S-S-? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.Lời giải...