Bài 14. Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng:Câu 1. Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương nhằm mục đích?A. Phát triển nền kinh tế TBCN ở...
Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân hoá giai cấp trong Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất và chỉ rõ thái độ và khả năng cách mạng của từng giai cấp.Hướng dẫn làm...
Tóm tắt mục đích, nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp  Hướng dẫn làm bài:Nguyên nhân và mục đích:- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, đế quốc Pháp tuy là nước...
Em hãy nêu nhận xét về chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chính sách đó đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Khai thác...