Bài 140: MÉT


1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1m = … dm                 2m = … dm1m = … cm                 3m = … dm2.Tính:\(\eqalign{  & 27m + 5m =...........  \cr  & 3m + 40m =...........  \cr  & 34m + 16m =........... \cr} \)                           ...