Bài 143: LUYỆN TẬP


1.Tính:\(\eqalign{  & 35m + 24m =............  \cr  & 46km - 14km =........  \cr  & 13mm + 62mm =....... \cr} \)            \(\eqalign{  & 3km \times 2 =............  \cr  & 24m:4 =............  \cr  & 15mm:3 =.......... \cr}...