Bài 147: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000


1.Tính:\(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {372}  \cr    {\underline {241} }  \cr    {......}  \cr  } \)                     \(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {999}  \cr    {\underline {568} }  \cr    {......}  \cr  } \)                     \(\matrix{    -   \cr    {} ...