Bài 15, 16, 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại


 Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:a)..............  tác dung với...........  tao oxit.... tác dung với clocho muối.....b) Kim loai........  hiđro tronç dãy hoat đông hoá hoc phản ứng vớidung dich axit...
Cho các kim loại sau:kẽm ; magie ; đồng ; natri ; sắt.a) Kim loại nào hoạt động hoá học mạnh nhất? Cho thí dụ minh hoạ.b) Kim loại nào hoạt động hoá học yếu nhất? Cho thí dụ minh...
Cho một số kim loại:đồng ; bạc ; magie ; sắt ; natri.Cho biết kim loại nào có những tính chất sau đây:a) Dẫn điện tốt nhất.b) Dễ nóng chảy nhất.c) Tác dụng mãnh liệt với nướcếd) Không tác dụng với...
Cho các kim loại được ghi bằng các chữ: M, N, o, p tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây:KIM LOẠiTÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HCIMGiải phóng hiđro chạmNGiải...
Cho các cặp chất sau:a)  Zn + HCl ; b) Cu + ZnSO4 ; c) Fe + CuSO4 ; d) Zn + Pb(NO3)2 ;e)  Cu + HCl ; g) Ag + HCl ; h) Ag + CuSO4.Những cặp nào xảy...
Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.a)  Viết phương trình hoá học.b)  Tính khối lượng...
Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat. Phản ứng xong, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6 gam.a)  Viết phương trình hoá học.b) Tính khối lượng đồng...
Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiều mức độ hoạt động hoá học giảm dần:a) K, Cu, Mg, Al, Zn, Fe ;                        b) Fe, Na,...
Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi choa)  nhôm vào dung dịch magie sunfat ;b)  bạc vào dung dịch đồng clorua ;c)   nhôm vào dung dịch kẽm nitrat.Viết các phương trình hoá học (nếu có) và giải thích.Trả lời...
Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là:A. Na, Fe, K                 B. Na, Cu, K ;         C....
Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại làA. tính oxi hoá và tính khử           B. tính bazơC. tính oxi hoá                              D. tính khử.Trả lời                  ...
Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb làA. Pb(NO3)2;                  B. Cu(NO3)2             C. Fe(NO3)2;                   D....
Để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat người ta dùng kim loạiA. Mg;                         B. Cu ;            ...
Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây?A. Fe ;                 B. Al ;c. Mg ;                 D. Ca.Trả lời...
Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Kim loại Cu, Ag tác dụng với dung dịch HCl, H2S04 loãng.B. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH.C. Kim loại Al, Fe không tác dụng với H2S04 đặc, nguội.D. Kim...
Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng dần là:A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu ;B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na ;D. Ag,...
Cho phương trình hoá học sau: FexOy + yH2 -----------> A + B A và B lần lượt là:A. xFe, H20 ;                            B. Fe, yH20 ;C. xFe, yH20 ;                        ...
Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây? (Biết hoá trị của kim loại trong khoảng từ I đến III)A. Ca...
Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.a)   Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.b)   Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N...
Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3 và các kim loại Cu, Fe, Mg, Ag. Theo em những cặp chất nào (kim loại và muối) phản ứng được với nhau? Viết các phương trình hoá học.Trả lời    ...
Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgN03 và Cu(N03)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy...
Chọn 2 chất khử thỏa mãn A trong sơ đồ sau:FexOy + A —--t°---> Fe +?Viết các phương trình hoá học.Trả lời                      Hai chất khử thoả mãn A trong sơ...
Một hỗn hợp gồm CuO, FeO. Chỉ dùng Fe và dung dịch HCl, hãy nêu hai phương pháp (dùng sơ đồ) điều chế Cu nguyên chất.Trả lời                      Cách 1:\((CuO,FeO)\buildrel {...
Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Xác định...
Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được một lượng muối khan. Hãy tính lượng muối khan đó.Trả lời                  ...
Cho 12,7 gam hợp kim gồm Al, Cu và Mg vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí H2 (ở đktc) và 2,5 gam chất không tan. Xác định thành phần phần trăm khối lượng...
Cho 15 gam hợp kim nhôm - magie vào dung dịch HCl có 15,68 lít hiđro bay ra (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm, magie trong hợp kim.Trả lời          ...
Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuS04. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xác định lượng Cu thoát ra và nồng độ mol của dung dịch sắt sunfat.Trả lời...
Cho m gam kim loại M hoà tan hoàn toàn trong 100 ml dung dịch HCl 0,1M (D = 1,05 g/ml) được dung dịch X có khối lượng là 105,11 gam. Xác định m và M, biết rằng kim loại...
a) Cho biết 3 tính chất vật lí của kim loại.b) Cho biết 3 tính chất hoá học của kim loại.Trả lời        a) Ba tính chất vật lí của kim loại là: tính dẻo, tính dẫn điện,...