Bài 15: Axit photphoric và muối photphat


Những cặp chất nào dưới đây có thể phản ứng với nhau? Viết phương trình hóa học ( nếu có)\(\eqalign{  & a){H_3}P{O_4} + N{a_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& b){H_3}P{O_4} + K  \cr  & c){H_3}P{O_4} + S{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& d)\,{H_3}P{O_4} + HN{O_3}  \cr  & e)\,{H_3}P{O_4} + Ca{(OH)_2}\,\,\,\,\,\,\,\cr&...
Có các chất sau: \(A{g_3}P{O_4},C{a_3}{(P{O_4})_2},{H_3}P{O_4},{P_2}{O_5},\)\(P,P{H_3},C{a_3}{P_2},N{a_3}P{O_4}\).Hãy lập một dãy chuyển hóa biểu diễn quan hệ giữa các chất trên. Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.Giải:Dãy chuyển hóa có thể là:\(C{a_3}{(P{O_4})_2} \to P \to...
Có bốn lọ không dán nhãn đựng các hóa chất riêng biệt như sau:\(N{a_2}S{O_4},NaN{O_3},N{a_2}S\,và\,N{a_3}P{O_4}\). Hãy phân biệt mỗi lọ và dán nhãn cho mỗi lọ.Giải:Chú ý: cả bốn chất \(N{a_2}S{O_4},NaN{O_3},N{a_2}S\,và\,N{a_3}P{O_4}\) đều tan trong nước.Nhưng chỉ có dung dịch \(N{a_2}S\) và...
Cho 44 g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10 g dung dịch axit photphoric 39,2%. Muối nào sau đây thu được sau phản ứng?\(\eqalign{  & A.\,N{a_2}HP{O_4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&B.Na{H_2}P{O_4}  \cr  & C.\,N{a_2}HP{O_4}và\,Na{H_2}P{O_4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&D.\,N{a_3}P{O_4}\,và\,N{a_2}HP{O_4} \cr} \)Giải:Dựa vào phương trình hóa học và tỉ...
Hỗn hợp A gồm các chất rắn: \(NaOH,KOH\,và\,CaC{O_3}\).Để xác định thành phần định lượng của hỗn hợp trên, người ta thực hiện các thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1: Cho 11,8 g A tác dụng với lượng dư dung dịch HCl...