Bài 15: Axit photphoric và muối photphat


Viết công thức cấu tạo của axit photphoric, axit metaphotphoric và cho biết các axit này có số oxi hóa của photpho là bao nhiêu.GiảiCông thức cấu tạo:
Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:Giải Chuỗi phương trình:c) \({P_2}{O_5} + {H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)d) \({H_3}P{O_4} + 3N{H_3} \to {(N{H_4})_3}P{O_4}\)e) \(2{(N{H_4})_3}P{O_4} + 3{H_2}S{O_4} \to 3{(N{H_4})_2}S{O_4} \)                 ...
Điền chất thích hợp vào dấu? trong các sơ đồ sau:a) \({H_2}PO_4^ -  +? \to {H}PO_4^{2 - } +?\)             b) \({H}PO_4^{2 - } +? \to H_2PO_4^ -  +?\)Giảia) \({H_2}PO_4^ -  + O{H^ - } \to...
Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biết dung dịch \(HN{O_3}\) và dung dịch\({H_3}P{O_4}\).GiảiCách 1: Trung hòa hai axit bằng dung dịch\(NaOH\), sau đó dùng dung dịch \(AgN{O_3}\) nhận biết được ion \(PO_4^{3 - }\) vì tạo ra kết tủa màu vàng.                                \(3A{g^...
 Axit A là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. Khi thêm canxi oxit vào dung dịch A thì tạo thành hợp chất B màu trắng, không tan trong nước. Khi nung B ở nhiệt độ cao...
Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol\({H_3}P{O_4}\). Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối.A.  \(K{H_2}P{O_4}\)và\({K_2}HP{O_4}\)                            B. \(K{H_2}P{O_4}\)và \({K_3}P{O_4}\)C. \({K_2}HP{O_4}\)và\({K_3}P{O_4}\)       ...
Thêm 6,0 gam \({P_2}{O_5}\) vào 25 ml dung dịch \({H_3}P{O_4}\) 6,0% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của \({H_3}P{O_4}\) trong dung dịch thu được.Giải                                \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 3{H_3}P{O_4}\)                                142g                   \(...
Rót dung dịch chứa 11,76 g \({H_3}P{O_4}\) vào dung dịch chứa 16,80 g KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.Giải\({n_{{H_3}P{O_4}}} = \frac{{11,76}}{{98}} = 0,12\;mol;\)\({n_{KOH}} = \frac{{16,8}}{{56}} = 0,3\;mol\)Ta có \(2...