Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa


a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.Trả lờiẢnh 1: Di tích Mỹ Sơn là công trình kiến trúc văn hóa do ông cha ta xây dựng nên, thể hiện quan điểm kiến trúc, phản...
a) Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn, bảo vệ, hoặc phá hoại di sản văn hoá?(1)   Đập phá các di sản văn hoá ;(2)   Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia...