Bài 15. Cacbon


Trong bảng tuần hoàn cacbon ở ô thứ 6, nhóm IVA, chu kì 2. Cấu hình electron: 1s22s22p2 Cacbon tạo thành một dạng thù hình: kim cương, than chì, fuleren, cacbon vô định hình. Các dạng này khác nhau về...
Đề bàiTại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?Lời giải chi tiếtVì nguyên tử cacbon có 4e ở lớp ngoài cùng (2s22p2), độ âm điện trung bình nên rất khó cho hoặc...
Đề bàiTính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?1. C + O2 → CO22. C + 2CuO → 2Cu + CO23. 3C + 4 Al → Al4C34. C + H2O → CO +...
Đề bàiTính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?A. 2C + Ca →  CaC2B. C + 2H2 →  CH4C. C + CO2 →  2COD. 3C + 4Al → Al4C3Phương pháp giải - Xem chi tiếtCacbon...
Đề bàiLập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:a) H2SO4(đặc) + C \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  SO2 + CO2 +?b) HNO3(đặc) + C \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  NO2 + CO2 +?c) CaO + C \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CaC2 + COd) SiO2+ C \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  Si + COPhương pháp giải - Xem chi tiếtĐây đều là các phản ứng oxi...
Đề bàiĐốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên. Phương pháp giải...