Bài 15. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần hai (2-1917) có điểm giống so với tình hình nước Nga trước cuộc cách...
Hãy nối mốc thời gian ở cột A với dụng ở cột B sao cho phản ánh đúng lịch sử nước Nga năm 1917-1918.ABtháng 2-1917A, Các bộ trưởng của Chính phủ lâm thời bị bắt, Chính phủ lâm thời hoàn...
Hãy nối các ô I và II sao cho phản ánh đúng nội dung và ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga ( có ô ở giữa có thể...
Vì sao ở nước Nga Năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng.Hướng dẫn làm bài:Cuộc Cách mạng tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga) là của một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này đã tồn...
Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của? Hướng dẫn làm bài:Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách...
Lê-nin có vai trò như thế nào trong thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917?Hướng dẫn làm bài:Vai trò của Lê-nin đối với cách mạng tháng 10 Nga: là vai trò to lớn của một vị lãnh tụ, người...