Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950


Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.GỢI Ý LÀM BÀICảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là:Bác Hồ là một vị lãnh tụ, có thể chỉ cần ở căn cứ đưa ra chỉ đạo nhưng...
Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì?GỢI Ý LÀM BÀIHành động của anh La Văn Cầu thể hiện lòng quả cảm, hi sinh, dù chết cũng không chịu khuất phục của nhân dân ta. Đó là...
Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì?GỢI Ý LÀM BÀIQuân ta quyết định mở chiến dịch nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa...
Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.GỢI Ý LÀM BÀIQua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm...