Bài 15. LUYỆN TẬP. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME


4.28. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp làA. poli(ure-fomandehit).              B. teflonC. poli(etylen terephtalat).          D. poli(phenol-fomandehit).4.29. Polime được điểu chê bằng phản ứng trùng ngưng làA. poli(metyl metacrylat).         ...
4.32. Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạoA. Tơ visco.              B. Tơ capron.C. Nilon-6,6.             D. Tơ tằm4.33. Teflon là tên của một polime được dùng làmA. chất dẻo.              ...
Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).a)  Viết phương trình hoá học của các phản ứng.b) Tính khối lượng...
Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.a) ...