Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.


Phân tích số 7140 ra thừa số nguyên tố, ta được biểu thức nào?(A) 3.4.5.119 ;                       (B) 2.2.3.5.119 ;(C) 22.3.5.119 ;                ...
Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 46620.Giải46620 = 22.32.5.7.37 = (5.7).(22.32).37 = 35.36.37
Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075.Giải12075 = 3.52.7.23 = (3.7).23.(52) = 21.23.25
Tìm số tự nhiên n, biết:1 + 2 + 3 + 4 +... + n = 465GiảiTa có n(n + 1): 2 = 465 nên n(n + 1) = 930Đáp số: n = 30
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:a) \(120\)                b) \(900\)                c) \(100 000\)Giảia) \(120 = {2^3}.3.5\)               b)...
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào:a) 450                              ...
Số \({\rm{a}} = {2^2}{.5^2}.13\)Mỗi số 4, 25, 13, 20, 8 có là ước của a hay không?GiảiVì \({2^2} = 4\) nên \({\rm{a}} = {2^2}{.5^2}.13\) không chia hết cho 8.Suy ra chỉ các số 4, 25, 13, 20 là ước của a.
Hãy viết tất cả các ước chung của a, b, c biết rằng. a) a = 7.11                 b) b = \({2^4}\)             c) c= \({3^2}.5\)Giảia) a = 7.11. Tập hợp ước của a là: \(\left\{ {1;7;11;77} \right\}\)b)...
Tích của hai số tự nhiên bằng 78. Tìm mỗi số.GiảiVì tích của hai số bằng 78 nên mỗi số là ước của 78Ta có 78 = 1.78 = 2.39 = 3.26 = 6.13Vậy hai số đó là: 1 và...
Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi?(kể cả trường hợp xếp vào một...
Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp:               \(*\).\(\overline {**} \) = 115GiảiVì \(*\).\(\overline {**} \) = 115 nên \(*\) là ước có một chữ số và \(\overline {**} \) là ước có hai chữ số của 115Ta...
Tìm số tự nhiên a, biết rằng 91 ⋮ a và  10 < a < 50GiảiVì 91 ⋮ a nên a  là ước của 91.Ta có: Ư(91) = \(\left\{ {1;7;13;91} \right\}\)Vì 10 < a < 50 nên a = 13
Một số bằng tổng các ước của nó (không kể chính nó) gọi là số hoàn chỉnh.Ví dụ: Các ước của 6 (không kể chính nó) là 1,2,3Ta có: 1+2+3 = 6. Số 6 là số hoàn chỉnh.Tìm các số...
Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thương.GiảiGọi m là số chia, n là thương (m, n ∈ N, n> 9)Ta có : 86 = mn + 9 \( \Rightarrow \) mn =...