Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố


A. Tóm tắt kiến thức:1. Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết sô đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.Lưu ý: Dạng phân tích ra thừa số nguyên...
Đề bàiPhân tích số 420 ra thừa số nguyên tốLời giải chi tiếtTa có: 420210105217122537 Do đó 420 = 2. 2. 5. 3. 7
Đề bài Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:a) \(60\)                      b) \(84\);                    c) \(285\);d) \(1035\);                 e) \(400\);      ...
Đề bàiAn phân tích các số \(120, 306, 567\) ra thừa số nguyên tố như sau:                       \(120 = 2. 3. 4. 5\);                 ...
Đề bàiPhân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào?a) \(225\);                    b) \(1800\);                     c) \(1050\);                  d) \(3060\).Phương...
Đề bàiCho số \(a = 2^3. 5^2. 11\). Mỗi số \(4, 8, 16, 11, 20\) có là ước của \(a\) hay không?Lời giải chi tiết\(4\) là một ước của \(a\) vì \(4\) là một ước của \(2^3\);\(8 = 2^3\) là một...
Đề bàia) Cho số \(a = 5. 13\). Hãy viết tất cả các ước của \(a\).b) Cho số \(b = 2^5\). Hãy viết tất cả các ước của \(b\).c) Cho số \(c = 3^2 .7\). Hãy viết tất cả các ước...
Đề bàiPhân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:\(51\);  \(75\);   \( 42\);   \(30\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Bước 1: phân tích từng số ra thừa...
Đề bàia) Tích của hai số tự nhiên bằng \(42\). Tìm mỗi số.b) Tích của hai số tự nhiên \(a\) và \(b\) bằng \(30\). Tìm \(a\) và \(b\), biết rằng \(a < b\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa phân...
Đề bàiTâm có \(28\) viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp \(28\) viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp...
Đề bàia) Phân tích số \(111\) ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của \(111\).b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:\(\overline{**}. * = 111\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhân tích số 111 ra thừa...
Đề bàiBài 1.Phân tích 180 ra thừa số nguyên tốBài 2. Tìm số x vừa là ước của 57, vừa là bội của 3Bài 3. Viết tập hợp các ước số của số 12Lời giải chi tiếtBài 1. \(180 = 2^2.3^2.5\)Bài...
Đề bàiBài 1. Phân tích 1540 ra thừa số nguyên tốBài 2. Tích 2.4.6...18.20 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0Bài 3. Trong sự phân tích số 716226 ra thừa số nguyên tố có thừa số nguyên tố...
Đề bàiBài 1. Cho số 18a)Viết tập hợp các ước của 18b) Tìm hai chữ số x, y sao cho: \(x.y = 18\)Bài 2. Số 20! có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0Lời giải chi tiếtBài 1.a) Tập...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x, y ∈\mathbb N\) sao cho \((x - 1)(y - 2) = 2\).Bài 2. Tìm tổng các ước của số 28Bài 3. Số 73885625 có chia hết cho 25 hay không?Lời giải chi tiếtBài 1. Ta...
Đề bàiBài 1. Tìm số tự nhiên x,  sao cho:\((x + 2)(y – 1) = 4\).Bài 2. Tìm các chữ số x, y sao cho \(\overline {1x5y} \)chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6 và 9.Lời...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên tố vừa là ước của 275 vừa là ước của 180Bài 2. Chứng tỏ số tự nhiên có tận cùng bằng 144 thì số đó có ít nhất bốn ước số.Lời giải chi tiếtBài...
Đề bàiBài 1. Tìm các ước của 2011Bài 2. Tích của hai số tự nhiên bằng 50. Tìm hai số đó.Bài 3. Tìm số mũ của thừa số 5 trong sự phân tích của 10! (10! = 1.2.3...9.10) ra thừa...