Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng. 1. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng...
BÀI TẬP 2: Hãy nối các thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung:A                                        ...
BÀI TẬP 3: Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai:    Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại Quảng...
BÀI TẬP 4: Hãy nêu những nét chính vế nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Ngũ TứTrả lời:Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)- Nguyên nhân bùng nổ.+ Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc trong...
BÀI TẬP 5: Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.Trả lời:Sau phong trào Ngũ tứ việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ngày càng sâu rộng.+ Nhiều nhóm cộng sản...
BÀI TẬP 6: Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào từ năm 1918 đến năm 1929? Em có nhận xét gì về đường lối đấu tranh của Đảng Quốc đại trong...