Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới…


Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản đế quốc phương Tây đã có sự gắn bó mật...
Những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú...
Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy các cuộc đấu tranh của công nhân còn lẻ tẻ và tự phát, nhưng đã cho thấy ý thức giai cấp đang phát triển, làm cơ sở cho các...
Đề bàiTình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 59 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiHãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 59, 60 để rút ra...
Đề bàiTrình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 59, 60 để nhận xét, đánh giá.Lời giải chi tiếtNhững điểm tích cực và...
Đề bàiPhong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 60 để trả...
Đề bàiCăn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 60, 61 để...
Đề bàiCuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 60, 61 để...