Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925)


Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước  ý trả lời đúng Câu 1. Phong trào cách mạng thế giới nói chung và Cách mạng Việt nam nói riêng sau chiến tranh chịu tác động sâu sắc nhất bợi sự...
Hãy nối các mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng sau.Thời gianSự kiên lịch sử Phong trào “ chấn hưng nôi hoá, bại trừ ngoại hoá” Thành lập Công hội (bí mật) Tiếng bom Phạm Hồng Thái...
Hãy nối ô ở giữa với ô hai bên sao cho phù hợp với nội dung lịch sử  Hướng dẫn làm bài:Nối 1-a  ; 2-b,d,e ; 3-c 
Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của: 1. Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.2. Phong trào đấu tranh của các tâng lớp tiểu...