Bài 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1939


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Tình hình thế giới tác động trực tiếp tới những chuyển biến về kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 làA. Đại hội VII...
Hãy nêu và phân tích những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước có ảnh hưởng đễn sự phát triển của phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1936 -1939.Trả lời:* Tình hình thế giới:       -...
Hãy phân tích để làm rõ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương khi xác định đường lối, nhiệm vụ cách mạng nước ta thời kì 1936 - 1939 thông qua Hội nghị Ban Chấp hành...
Hãy điền tiếp các nội dung phù hợp vế phong trào dân chủ 1936 - 1939 để hoàn thành bảng sau.Thời gianSự kiệnKết quả, ý nghĩaNăm 1936Phong trào Đông Dương Đại hội Năm 1937 Biểu dương lực lượng hùng hậu của quần...
Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào cách mạng 1930 -1931 với phong trào cách mạng 1936 -1939 và nêu nhận xét.Nội dungPhong trào 1930-1931Phong trào 1936-1939Nhiệm vụ cụ thể  Lực lượng  Phương pháp cách mạng  Hình thức mặt trận  Nhận xét Trả...