Bài 15: Thao tác với tệp


1. Khai báoKhai báo biến tập văn bản có dạng:var <tên biến tệp>: text;Ví dụvart.epl, tep2: text;Tên biến tệp (hay gọi là biến tệp) phải theo đúng quy cách đặt tên. Khai báo biến tệp để sau đó có thể...