Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó


Tìm một số biếta) \({2 \over 5}\% \) của nó bằng 1,5b) \(3{5 \over 8}\%\) của nó bằng -5,8Giảia) \({2 \over 5}\% \) của nó bằng 1,5 nên số đó là:\(1,5:{2 \over 5}\%  = {{15} \over {10}}:{2 \over {500}} = {{15} \over {10}}.{{500}...
\({2 \over 3}\) quả dưa hấu nặng \(4{1 \over 2}\). Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam?GiảiQuả dưa hấu nặng là:\(4{1 \over 2}:{2 \over 3} = {9 \over 2}.{3 \over 2} = {{27} \over 4} = 6{3 \over 4}\left( {kg}...
\({2 \over 3}\) số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi?GiảiTuổi của Mai cách đây 3 năm là:\(6:{2 \over 3} = 6.{3 \over 2} = 9\) (tuổi)Tuổi hiện nay của Mai là:...
Câu 15.1 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2\({3 \over 7}\) của 28 thì bằng \({{12} \over 7}\) của số(A) 7;                          (B) 12;(C) 4;    ...
Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc \({1 \over 3}\) số trang. Ngày thứ hai đọc \({5 \over 8}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao...
Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại \({7 \over {11}}\) tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?GiảiSố phần tấm vải bớt đi là$$1 - {7 \over {11}} = {{11} \over {11}} - {7 \over {11}} = {4...
Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán \({4 \over 9}\) số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán.GiảiNếu người đó bán \({4 \over 9}\) số trứng thì còn lại: 2...
Số sách ở ngăn A bằng \({3 \over 5}\) số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng \({{25} \over {23}}\) số sách ở ngăn B. Tính số sách...
Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng \({9 \over {25}}\) tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng \({{21} \over {64}}\) tổng số học sinh ba lớp còn...