Bài 15 trang 148 SGK Giải tích 12


  Đề bàiGiải các phương trình sau trên tập số phứca) \((3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i\)b) \((7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z\)c) \(z^2 – 2z + 13 = 0\)d) \(z^4 -z^2– 6 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiếta, b) Đưa...

  Đề bài

  Giải các phương trình sau trên tập số phức

  a) \((3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i\)

  b) \((7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z\)

  c) \(z^2 – 2z + 13 = 0\)

  d) \(z^4 -z^2– 6 = 0\)

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 15 trang 148 SGK Giải tích 12

  a, b) Đưa phương trình về dạng \(az + b = 0 \Leftrightarrow z =  – \frac{b}{a}\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

  c) Sử dụng hẳng đẳng thức.

  d) Đưa phương trình về dạng phương trình tích.

  Lời giải chi tiết

  a) \((3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i\)

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow (3 + 2i)z = 6 + 2i \cr
  & \Leftrightarrow z = {{6 + 2i} \over {3 + 2i}} = {{22} \over {13}} – {6 \over {13}}i \cr} \)

  b) \((7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z\)

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow (7 – 3i – 5 + 4i)z = – 2 – 3i \cr
  & \Leftrightarrow z = {{ – 2 – 3i} \over {2 + i}} = {{ – 7} \over 5} – {4 \over 5}i \cr} \)

   c) \(z^2– 2z + 13 = 0\)

  \(⇔ (z – 1)^2 = -12 ⇔ z = 1 ± 2 \sqrt3 i\)

  d) \(z^4 – z^2– 6 = 0\)

  \(⇔ (z^2 – 3)(z^2 + 2) = 0\)

  \(\Leftrightarrow \left[ \matrix{
  z = \pm \sqrt 3 \hfill \cr
  z = \pm \sqrt 2 i \hfill \cr} \right.\)