Bài 15: Vật liệu cơ khí


Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.Trả lời:- Các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí: Độ bền, độ dẻo, độ cứng.a. Độ bền:- ...
Nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong ngành cơ khí.Trả lời:- Tính chất: Ở nhiệt độ nhất định chuyển sang trạng thái chảy dẻo, không dẫn điện. Gia công nhiệt được nhiều lần. Có...
Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành cơ khí.Trả lời:- Tính chất: Sau khi gia công nhiệt lần đầu không chảy hoặc mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi, không dẫn...