Bài 150: TIỀN VIỆT NAM


1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):2.Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất  3.Tính:200 đồng + 500 đồng =…………….              800 đồng + 100 đồng = ……………..900đồng – 400 đồng =…………….               700 đồng – 300...