Bài 151: LUYỆN TẬP


1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau: a)Hỏi trong tú An có tất cả bao nhiêu tiền?b)An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?Bài giải            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………2.Viết số tiền còn...