Bài 157: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ


1.Tính nhẩm:\(6 + 9 =...\)                      \(30 + 40 =...\)                       \(300 + 300 =...\)             \(15 - 8 =...\)\(7 + 9 =...\)                      \(80 - 60 =...\)            \(600 - 300 =...\)              \(16 - 8...