Bài 16. 49 + 25


1. Tính:2. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh?3. Số?Số hạng1959499Số hạng16282269Tổng    4. Viết phép tính theo câu lời giải:BÀI GIẢI1.2.Tóm tắtLớp 2A có      : 29...