Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản


I. CHUẨN BỊ- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy- SGK, vở ghi.....II. NỘI DUNGĐọc bản vẽ ở nhà (h.16.1)III. CÁC BƯỚC TIÊN HÀNH- Cần nắm vững cách đọc bản vẽ nhà - Đọc bản vẽ nhà the các bước ví dụ như bản...